Incamake y’ ishusho y’igitabo cy’Ibyahishuwe(...)

Kwamamaza

agakiza

Incamake y’ ishusho y’igitabo cy’Ibyahishuwe (Igice 6) Rev Pastor Antoine RUTAYISIRE


Yanditswe na: Ubwanditsi     2018-08-20 08:32:04


Incamake y’ ishusho y’igitabo cy’Ibyahishuwe (Igice 6) Rev Pastor Antoine RUTAYISIRE

Itorero ryambere haravuga ngo wandikire marayika witorero ryo muri Efeso uti “ufashe inyenyeri 7 mu kuboko kw’iburyo akagendera hagati yibitereko by’amatabaza 7 y’izahabu aravuga aya magambo, muribuka ko izi nyenyeri n’ibitereko by’amatabaza mu gice 1 barabidusobanuriye. Kuko mu gice 1 baravuga ngo izo nyenye7 nizo abo marayika bayo matorero 7 , gusa hari abasobanura ngo bari abayobozi bayo matorero7. Naho ibitereko by’amatabaza 7 nibyo matorero7. Ufashe inyenyeri 7 mu kuboko kw’iburyo akagenda hagati y’ibitereko by’amatabaza 7 by’izahabu aravuga ati “Nzi imirimo yawe n’umuhate wawe no kwihangana kwawe kandi nziko utabasha kwihanganira abanyangeso mbi nuko wagenzuye abiyita intumwa kandi atarizo ukabona ko ari abanyabinyoma.

Urumva za nyigisho hari abiyita intumwa ariko atarizo , rero wowe warabarondoye wanga imirimo yabo, uraza no kubibona mu byo Yesu abashima arabwira ngo uzi kwihangana nubwo bitoroshye muri efeso, wa mugi wa arutemi w’abanyefeso uzi kwihangana kandi warenganyirijwe izina ryanjye, ntiwacogora kuko muribuka ko Badimitiriyo bateje intambara, bateza imivurungano ubwo bivuge ngo abakirisutu bahagiriye ingorane n’abacuruzaga ntibyaboroheye kubera ko batari muri iryo shyiramwe, ariko rero haricyo nkugaya ni uko waretse urukundo rwawe rwa mbere nukwibuka aho wavuye ukagwa wihane ukore imirimo nk’iyambere kuko nutayikora nzaza aho uri nkure igitereko cy’itabaza cyawe ahuri ahacyo nutihana, ariko rero mfite icyo ngushimira nuko wanga imirimo y’abanikorayiki iyo nange nanga.

Babandi biyita intumwa hepfo abita abanikorayiti. Inyigisho z’abanikorayiki zaravugaga ngo muhambuke ,irekure, uzasaba umukobwa umwe baguhe 10 ubwo ni muri Efeso iyo ugiye kuramya kwa dayana, kwa rutemi urirekura , izo zari inyigisho z’abanikorayiki muraza kubona hepfo barahindura izina ariko inyigisho ni zimwe hanyuma hakarangira ababwira ngo ufite ugutwi niyumve ibyo umwuka abwira amatorero.

Unesha nzamuha kurya kumbuto zigiti cy’ubugingo kiri muri paradizo y’Imana ikicyo kiranasobanutse, unesha azabana nange mu ijuru. Hano urabona urwandiko rwandikiwe abongabo bo muri efeso rurasobanutse uretse ko wenda abanikorayiki mutari muzi inyigisho zabo uko zari zimeze ariko abanikorayiki bigisha ibyo ngibyo. Muraza kubibona hano hepfo baragaruka.

Urwandiko rwandikiwe ab’i Simuruna, muribuka iri torero ry’ isimuruna nkuko nababwiye ,abangaba simuruna mu miterere yawo warumugi ukize, ariko niho kuramya umwami byatangiriye niho bari barubatse ingoro ya mbere. Wumve ibyo abwira ab’isimuruna, wandikire marayika w’itorero ry’isimuruna, uti “uwa mbere ari nawe w’imperuka , uwari warapfuye none akaba ari muzima ,aravuga aya magambo ati “nzi amakuba yawe n’ubukene bwawe ariko rero uri umutunzi” Urumva kuba mu mugi kugirango ushobore gukora ari uko uba ufite seritifika yuko waramije umwami , wowe ukanga kubikora ubukene burakwica , muzabibona uko tugenda tujya imbere no mu gihe cya antikirisitu kiri buze , uzaba udafite ikimenyetso k’inyamanswa ntazashobora kugura ntazashobora no kugurisha.

Hano uwabaga adafite seritifika ibintu bye barazaga bakabitwara, byaravugaga ngo nta kirengera ufite . Abasirikare barazaga bati zana seritifika yuko waramije umwami,wababwirako ntayo , bagatwara ibintu byawe , kugirango ubanze usubire ku murongo, babatera ubukene ariko Yesu akababwira ngo uri umukene ariko mu ijuru uri umutunzi. Aba ngaba nab’isimuruna aho kuramya umwami byatangiriye.
Aba bakirisitu bo mu gihe cya 1 kimwe mu bibazo bikomeye bari bafite nimusoma neza mu gitabo k’ibyakozwe n’intumwa nago itambara nyinshi ntibazitezwe n’abagiriki ahubwo bazitejwe n’abayuda bene wabo . kubera ko nka Pawuro yarabwirije abantu bahindukirira ubukiristo, abakuru ba masinagogi bakarakara bagahita bamuteza abayobozi b’umujyi kuburyo iyo usomye mu mateka y’itorero mu gihe cy’umwami Nero , abakiristo baratotejwe cyane ariko indaya 2 za Nero , za bayudakazi nizo abakuru b’amasinagogi bakoreshaga kugirango batere nero umujinya, wogutoteza abakiristo no kubatwika.

Hari gihe Nero yakoresheje umunsi mukuru izoncoreke ze ziri hafi aho ngaho, sinzi nimba zari kumwe nawe , bacana umuriro muri jaride, bakoresheje abakiristo bazima basigaho ibintu byibivuta barangiza bagacana umuriro bagashya Nero yicaye arimo kurya. Buriya abakiristo barabajwe cyane twebwe yuri mu gihe cyiza mujye mushima Imana.

Iyo Yesu avuga ngo wihanganiye byinshi burya bari bihanganiye byinshi. Hano aravuga ngo nabiyita abayuda, ataribo ahubwo arabisinagogi ya satani. Ntutinye ibyo ugiye kubabazwa , dore satani agiye gushyirisha bamwe muri mwe mu nzu y’imbohe kugirango mugeragezwe kandi muzamara iminsin icumi mubabazwa ariko ujye ukiranuka uzageze ku gupfa nanjye nzaguha ikamba ry’ubugingo. Iminsi icumi muri ibi ntacyo ivuze kuko ifite ubusobanuro mu kigiriki.

Ufite ugutwi niyumve icyo umwuka abwira amatorero unesha ntacyo azatwarwa n’urupfu rwa kabiri. Muri uyu mujyi kutaramya umwami byanganaga no kupfa ariko arababwira ngo unesha ntacyo azatwarwa n’urupfu rwa kabiri. Hari igihe bibwirako ubukirisito ari idini nziza ntakibazo igira, ko iyo wakiriye Yesu byose bigenda utya hari igihe biba ngombwa ko no kuba biba ngombwa.

Dukomeze n’itorero rya Perugamo . aha niho hari umurwa mukuru wa Aziya , haba urusengero rwa Asikoropiyosi, imana y’ubuvuzi ishushanwa n’inzoka, kuberako yarin umurwa mukuri niho habaga n’urusengero ra diyesi n’urwa tena imana nkuru yaho. Yesu yabwiye Yohana ngo “Wandikire marayika w’Itorero ry’i Perugamo uti “Ufite inkota ityaye ifite ubugi impande zombi aravuga aya magambo ati ‘Nzi aho uba ko ari ho intebe y’ubwami bwa Satani iri, nyamara ugakomeza izina ryanjye ntiwihakane kunyizera, ndetse no mu minsi ya Antipa umugabo wakiranukiraga kumpamya, wiciwe iwanyu aho Satani aba. Ariko rero mfite bike nkugaya, kuko iwanyu ufite abakomeza inyigisho za Balāmu, wigishije Balaki gushyira igisitaza imbere y’Abisirayeli kugira ngo barye intonōrano kandi basambane. Nawe ni ko umeze, ufite abakomeza inyigisho z’Abanikolayiti nka bo. Nuko wihane kuko nutihana nzaza aho uri vuba, ndwanye abo mbatikure inkota yo mu kanwa kanjye.’ “Ufite ugutwi niyumve ibyo Umwuka abwira amatorero. “Unesha nzamuha kuri manu yahishwe, muhe n’ibuye ryera ryanditsweho izina rishya ritazwi n’umuntu wese keretse urihabwa. (Ibyahishuwe 2: 12-17)

Balamu muramwibuka mu isezerano rya kera yavumye abisirayeli byanze agira inama baraki yuko azabateza abisirayeli bagore basambane n’abagore banyu, banarye intonorano Imana izabiyicira kandi niko byagenze barabikoze hapfamo abantu benshi. Arko nyuma na balamu nawe yaje gupfa mu ntambara mu gihe cya Yesuwa.

Tuzakomeza ubutaha n’itorero ry’Ituwatira, Imana ibakomeze .

Ibitekerezo (0)

Tanga igitekerezo

Amategeko n'amabwiriza arakurikizwa

Haba hari icyemezo ufashe nyuma y'ubu butumwa ?