Incamake y’ ishusho y’igitabo cy’Ibyahishuwe(...)

Kwamamaza

agakiza

Incamake y’ ishusho y’igitabo cy’Ibyahishuwe (Igice 8) Rev Pastor Antoine RUTAYISIRE


Yanditswe na: Ubwanditsi     2018-08-24 05:03:17


Incamake y’ ishusho y’igitabo cy’Ibyahishuwe (Igice 8) Rev Pastor Antoine RUTAYISIRE

Uyu munsi turakomeza kugira ngo twumve ubutumwa Yohani yahawe ngo abugeze ku itorero rya Filadelifiya na Lawodokiya. Uyu munsi nibwo turibusoze kumva ibyo amatorero yose uko ari arindwi yaragenewe.

Filadelifiya, muribuka ko filadelifiya nababwiyeko wo wari umujyi uri ahantu ho mu mubande , uhinga inzabibu nyinshi , basenga diyonizosi ariko bakagira n’ingoro nyinshi n’ibindi bigirwamana. Filadelifiya ntacyo Yesu ayibwira .

Ibyahishuwe 3: 7-13 “Wandikire marayika w’itorero ry’i Filadelifiya uti “Uwera kandi w’ukuri ufite urufunguzo rwa Dawidi, ukingura ntihagire ukinga kandi ukinga ntihagire ukingura, aravuga aya magambo ati ‘Nzi imirimo yawe. Dore nshyize imbere yawe urugi rukinguye kandi ntawubasha kurukinga, kuko ufite imbaraga nke nyamara ukitondera ijambo ryanjye, ntiwihakane izina ryanjye. Dore nguhaye bamwe bo mu isinagogi ya satani biyita Abayuda nyamara atari bo, ahubwo ari abanyabinyoma. Dore nzabahata kuza bikubite imbere y’ibirenge byawe, bamenye yuko nagukunze. Kuko witondeye ijambo ryo kwihangana kwanjye, nanjye nzakurinda igihe cyo kugerageza kigiye kuza mu bihugu byose kugerageza abari mu isi. Ndaza vuba, komeza ibyo ufite hatagira ugutwara ikamba ryawe.”

Iri jambo ndarikunda cyane , ndaza vuba komeza ibyo ufite , hatagira ugutwara ikamba ryawe. Muribuka ko Filadelifiya bari bafite umuco wuko umuntu wagize umumaro , bashinganga inkingi mu ngoro zimwe muri izo mana zabo hanyuma bakandikwaho izina rye, urugero bakaba bavugango iyi ni inkingi ya Charlotte , bakajya bavuga ngo hari umukobwa witwa charlotte wabaye indashyikirwa hano ku rusengero. Nicyo cyatumye Yesu ababwira ngo “Unesha nzamugira inkingi yo mu rusengero rw’Imana yanjye kandi ntazasohoka ukundi, nanjye nzamwandikaho izina ry’Imana yanjye n’iry’ururembo rw’Imana yanjye ari rwo Yerusalemu nshya, izamanuka iva mu ijuru iturutse ku Mana yanjye, kandi nzamwandikaho izina ryanjye rishya.” Haleluya , ukajya ugenda wambaye Yesu.

Urwandiko rwandikiwe ab’i Lawodikiya: Filadelifiya twayivuzeho ko wari umujyi w’ amabanke umufite kashi. Wari umuyi ufite uruganda rukomeye rw’imyenda , abantu benshi banjya kurangurira Lawodikiya , wari umujyi urimo uruganda rukora umuti w’amaso . Yesu yarababwiye ngo “Uwiyita Amen, umugabo wo guhamya kandi ukiranuka w’ukuri, inkomoko y’ibyo Imana yaremye aravuga aya magambo ati ‘Nzi imirimo yawe, yuko udakonje kandi ntubire. Iyaba wari ukonje cyangwa wari ubize! Nuko rero kuko uri akazuyazi, udakonje ntubire, ngiye kukuruka.” Mu nkengero za Lawodokiya hari amazi y’amashyuza , abantu benshi bajyaga bajyayo, amazi y’amashyuza burya atera isesemi kuko aba arimo za sirifire nyinshi, Yesu yarababwiye ngo rero mwebwe mumeze nkariya mazi y’amashyuza bajya kwiyuhagiramo ntushyushye kandi ntukonje , ngiye kukuruka . Bo iyo babisomaga barabyumvaga.

Yakomeje ababwira ati “Kuko uvuga uti “Ndi umukire, ndatunze kandi ndatunganiwe nta cyo nkennye”, utazi yuko uri umutindi wo kubabarirwa, kandi uri umukene n’impumyi ndetse wambaye ubusa.” , Urumva bari mu mujyi ukize, ukora imyenda , akababwira ngo mufite imyenda ariko muri abatindi , mufite uruganda rukora imyenda ariko mwambaye ubusa, mufite uruganda rukora imiti y’amaso ariko muri impumyi . Ni nkaho yababwira ngo ibyo bashyiramo ibyiringiro byabo byose ntagaciro bifite , mwiringira ubutunzi bwanyu ariko sibwo buzabajyana mu ijuru , mwiratako Lawodokiya ikora imiti ariko ntibibabuza kuba impumyi mu mwuka , mufite uruganda rw’imyenda ariko mu buryo bw’umwuka mwambaye ubusa . Arababwira ngo “noneho ndakugira inama: ungureho izahabu yatunganirijwe mu ruganda ubone uko uba umutunzi, kuberako kiriya gihe bakoresha ifeza n’izahabu” ababwira bakwiye kuza bakamuguraho izahabu nyazahabu.

Yakomeje ababwira ngo: “kandi ungureho n’imyenda yera kugira ngo wambare isoni z’ubwambure bwawe zitagaragara, kandi ungureho umuti wo gusīga ku maso yawe kugira ngo uhumuke.” Yesu akoresha ibigereranyo bishingiye kuri iyo mijyi . Tuzabibona mu gice cya 19 , imyenda yera ni imirimo yo gukiranuka .

“Abo nkunda bose ndabacyaha, nkabahana ibihano. Nuko rero gira umwete wihane. Dore mpagaze ku rugi ndakomanga. Umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura urugi, nzinjira iwe dusangire.’ “Unesha nzamuha kwicarana nanjye ku ntebe yanjye y’ubwami, nk’uko nanjye nanesheje nkicarana na Data ku ntebe ye.”

Iby’ino mijyi ubu turabirangije, n’ impamvu Yesu yayihaye buriya butumwa. Ikindi mwamenya ni uko, iteka ryose iyo itorero ritabaye maso rigenda nkuko aho riri bagenda: mu myambarire, mu mivugire , mu migendere, mu mibereho.

Inyigisho z’abanikorayiti twabonye, zihindura isura ariko zihoraho. Uzaba mu munjyi bakubwira ngo , ntabwo ushobora gutera imbere uri umucuruzi utanyereza imisoro, udatanga ruswa naho niba utabikora ntushobora kuzatera imbere , izo ni inyigisho zigora abakirisito. Kuko imikorere yo gukiranuka mu isi idakiranuka iteka ryose bigora abakirisito. Uzagenda uri umugabo bitewe nabo mugendana, bakubwira ati, ariko sha wowe baguhaye gumino , uriya mugore wawe muba muri kumwe buri kanya, ngabo mu gitondo, ngaho nimugoroba, uriya mugore wawe yarakuzinze , yakuzingiye mu rugo , hambuka, abandi bagabo turimo turabyina ,turidagadura nawe ngo wakurikiye umugore ariko ujye umenyako izo ari inyigisho z’abanikorayiti.

Hari umuhungu wasize umugore ino aha ajya kwiga, abandi baramubwira ngo konti yawe wasigiye umugore ayicunga ! undi ati, cyane , eeeeh ,eeeh uziko uri umusazi , nutaha usubiza ibintu mu buryo . Baratashye ati, mada, buriya nari umuswa , nungutse igitekerezo , konte zitandukane , ugire ayawe nanjye ngire ayanjye, buri wese acunge aye, umugore aramubwira ngo ese aho wagendeyeyo imirimo nagombaga gukora ko nayikoze , ibyo twagombaga kugeraho ko twabigezeho , ufashwe ni ubuhe burwayi ? undi ati, oya ! Ndi umugabo ! Mujye mwitondera inyigisho z’abanikorayiti aho mwirirwa kuko iteka ryose ziriya nyigisho zitwigisha gusa naho turi, ukaba uranyaruvu (cameleon).

Inyigisho za Yezebeli n’iza abanikorayiti nta kindi zigishaga: mujye musa nk’abandi, mwambare nk’abandi. Ubu dushobora kubisoma mukumva biri kure yacu ariko bitwegereye kurusha uko mubitekereza. Aba barwanaga intambara zo kujya mu ibigirwamana by’abagiriki kuko niho habaga umunezero , habagayo utubyiniro twa buri munsi. Muri urusengero rwa arutemi habagayo akabyiniro kaburi munsi, kandi ku buntu , wapfaga kujyayo ugiye kubyinira aruteme warangiza, mukazategereza Filadelifiya imbuto zimaze kwera divayi yuzuye, bagatembereza diyonizose, ukavuga ngo uyu munsi ndaza gutoranya umukobwa nshaka kuko biremewe. Umukobwa wabaga ari muri karinavari yabaga ari nko kukubwira ngo uyu munsi ndisanzuye, ndahari ku buntu. Igitangaje nan’uyu munsi karinavari zirahari, uzazenguruke uyu mujyi ari nimugoroba uzabibona, diyonozosi baracyamutura kuko buri munsi inzoga ziranyobwa kukigero cyo hejuru.

Ufite ugutwi niyumve icyo umwuka abwira amatorero. Ariya matorero yose ntakiriho usibye ariya abiri gusa yashimwe niyo akiriho na bugingo ubu. Filadelifiya na simuruna niho honyine hakiri itorero.

Ibitekerezo (0)

Tanga igitekerezo

Amategeko n'amabwiriza arakurikizwa

Haba hari icyemezo ufashe nyuma y'ubu butumwa ?