Incamake y’ ishusho y’igitabo cy’ibyahishuwe(...)

Kwamamaza

agakiza

Incamake y’ ishusho y’igitabo cy’ibyahishuwe (Igice 9) Rev Pastor Antoine RUTAYISIRE


Yanditswe na: Ubwanditsi     2018-08-27 08:55:43


Incamake y’ ishusho y’igitabo cy’ibyahishuwe (Igice 9) Rev Pastor Antoine RUTAYISIRE

Muribuka igice cya mbere twahereyeho kiroroshye kuberako cyo kitubwira Yohana umwanditsi wiki gitabo ari ku kirwa cya patimo. Hari ikintu nkunda cyane muri kiriya gice cya mbere , ukuntu Yohana atangira ibintu byo kukirwa cy’I patimo aribyo bitwereka ni ibizaba . Atangira avuga ati njyewe ku munsi w’umwami wacu nari ku kirwa cya Patimo bampora guhamuya Yesu, hanyuma ndi mu mwuka numva ijwi rivuga rimpereye inyuma , uraza kubibona neza muri iki gitabo niko bigenda , akaga , umwami wacu kandi byose bikarangira akamubwira ngo ntuhangayike, narinarapfuye ariko none ndi muzima , ni njyewe mfite urufunguzo rw’urupfu n’ikuzimu, none wandikire w’ amatorero arindwi uyabwire ibyo ngiye kukubwira byose.

Njya ntangara cyane , ushora kujya mu mwuka uri hamwe umwana arira nyina ntiyumve, baramubwira ngo aha hantu naho wapfa nab’iwanyu bazajya kumenya amakuru yawe haciyeho imyaka. Iyo bagufungiraga Patimo , baravugaga ngo hano nta muntu ugusura , nta n’ibaruwa ihasohoka, aho umwana arira nyina ntiyumve . Aravugango ku munsi w’umnwami wacu narindi mu mwuka.

Igihe abandi bose badashobora kugusura Yesu akaba ariwe ugusura kandi iri ni isomo rikomeye cyane , umunsi uzagera hahandi ubura uwa gutabara uzamenye ko nuhamagara Yesu azakwitaba. Yohana yagiye kumva yumva ijwi rirenga nk’impanda rivuga riti icyo ubona icyandike mu gitabo ,icyoherereze amatorero irindwi ari Muri Efeso, Simuruna, Perugamo, Tuwatira, Sarudi, Filadelifiya, n’i Lawodokiya, mpindukizwa nuwavugana nanjye mpindukiye mbona ibitereko birindwi by’amatabaza arahindukira, abona Yesu ariko ntiyabona Yesu umwe yigeze aryama mu gituza.

Abona Yesu uteye ubwoba uje mu cyubahiro cye , amubonye yikubita hasi asa n’uwereye undi arabwira ati hoya, ko mbona usa nupfuye kandi nje kugusura ? ntutinye , ahubwo nje kukubwira ngo narinarapfuye none ndi muzima , kandi ibi byose utinya, nje kukubwira ko ari njye ufite imfunguzo z’urupfu n’i kuzimu. Ntakintu kiza nko gusobanukirwa ibi , ntawushobora kukwica mbere y’igihe cyawe kandi umunsi Yesu azaguhamagara ntuzawurenza , abantu bashobora kugerageza kukwica, bagakora imipango, ariko Yesu akababwirango murimo murata igihe uyu muntu namwandikiyeko azabaho imyaka mirongonani, nimumuteme, muteme ijosi, muteme n’amaguru ariko muzamubona agenda, wenda azamugara ariko azagenda. Ntihazagire ugutera ubwoba ngo yakwica. Ufite urufunguzo bw’ubuzima bwawe , uzaguhamagara ntusibe kwitaba ni Yesu.

Ubushije twize amatorero arindwi mu mijyi irindwi , muri ayo matorero: abiri niyo yonyine Yesu atagize agira icyo anenga. Itorero rimwe ni iry’ I Simuruna , Yesu yararibwiyengo abantu babona muri abanyantege nke ariko mufite imbaraga , gusa ukomeze icyo ufite, hatagira uzakwambura ikamba ryawe , irindi torero ni iry’ i Filadelifiya , yarababwiye ngo ndabizi aho uri hari n’isinagogi ya satani , hari abiyita abayuda kandi ataribo ariko ngiye kubahindukiza bazaguhindukira.

Amatorero abiri niyo ambabaza cyane hari itorero rimwe ntacyo arinenga mu bijyanye n’inyigisho, nta n’ibitotezo rifite , itorero ry’ i Sarudi ryari riryamye , Yesu yaribwiye ko rifite izina ry’uko ririho ariko mu maso y’Imana rigaragara nk’intumbi. Ikintu kiranga intumbi ni uko itinyagambura , ntivuga, ntiririmba, ntigenda, ntikora, bariho gusa nk’intumbi. Irindi torero ryo ryari ritandukanye na Sarudi , iyo biba nkuno munsi abantu benshi niho bajya gusengera, ryo ryaravugaga ngo ndatunze kandi ndatunganiwe , ntacyo mbuze ariko yararibwiyengo ayaba waruziko uri umutindi wo kugirirwa impuhwe , uri impumyi, uri n’umutindi ariko ryo ryumvaga rimeze neza. Itorero rikize muri iyi minsi niryo abantu bakunda, rya torero aho cashi ziri, iri torore ryari Lawodokiya . Aya matorero ntawayatotezaga, kuko yari ikivange. Mu isi bisangagamo , bakabakunda bigatuma batabatoteza.

Andi matorero atatu asigaye yo yarafite ikibazo cy’imyigishirize ariko rimwe ryo nta nubwo cyari ikibazo cy’imyigishirize. Itorero ryo muri Efeso atangiriraho, aravugango , ufite byinshi ngushima kubw’imirimo urakora, kubw’inyigisho urwanya abanikorayiti, ariko hari ikintu kimwe cyapfuye wibagiwe urukundo rwa mbere , ruriya rukundo rwa mbere abantu benshi bibaza ese bataye urukundo rwa mbere rwo gukundana hagati yabo cyangwa bataye urundo rwa mbere rwo gukunda Yesu , ariko uko byagenda kose iyo utaye rumwe muri izo ngizo n’urundi ruragenda. Kuko ijambo ry’Imana riravugango , ntushobora gukunda Imana utarabona , niba udakunda mugenzi wawe mwiriranywa. Mu rundi ruhande ntushobora gukunda mugenzi wawe ariko uvugengo Imana ntabwo uyitayeho icyo gihe biba byapfuye. Efeso yo ntabwo yari ifite ikibazo cy’inyigisho ahubwo yari ifite ikibazo cy’imyitwarire.

Itorero rya Perugamo na Tuwatira bari bafite ikibazo kimwe, bari bafite inyigisho z’abanikorayiti ndetse zinjiyemo n’umuhanuzi witwa Yezebeli wababwiraga ngo twe twigereyeyo mu by’Imana, twinjiye mu buntu busaga, muri iyi minsi izo nyigisho ziriho , ubuntu bw’Imana busaze , butwigishako ushobora kwisambanira kuko Yesu yarangije kwishyura kera , imyenda yacu yose yarishyuwe , dushobora kwiberaho uko dushatse . Bigisha abantu banjye kurya intonorano no gusambana. Baravugaga ngo erega Imana yacu niy’urukundo , ntiyashyira umuntu mu muriro kandi icya kabiri Yesu yaradupfiriye, none turye tunywe twisambanire, ubuntu bw’Imana bwarasaze. No mu gihe cya Pawulo izo nyigisho zariziriho, baravugaga ngo noneho ubwo ubuntu bw’Imana bwasaze mureke dukore ibyaha kugirango burusheho kugaragara ,nuno munsi izo nyigisho ziriho.

Ayo matorero yose uko ari arindwi twarayize, twiga n’imiterere y’imijyi yaratuyemo. Uyu munsi inyigisho tugiye kwiga ziroroshye. Uyu turiga uburyo bwo kuramya . Yohana yarari ku kirwa cya Patimo, Imana imwereka amatorero yose , imwereka amwe arimo kugenda neza n’andi arikugenda nabi ariko irangije iramuzamura , imwereka ingororano z’abarimo babazwa , imwereka n’ibyo abari mu buzima bwiza bazahomba.

Ubusirimu bukonjesha urukundo rwa mbere, uzarebe abantu bafite amazu manini ntabwo aribo bacumbikira abantu cyane kuko usanga bavugango , abantu baza bakikurura aha ngaha , akaba afite inzu ifite ibyumba bitandatu , nta n’umushyitsi ajya acumbikira , yewe no kumusura bisaba kubanza akakugenzura niba uri umuntu ushobora kuza iwe. Wari urajya ahantu wasona hanze bakabanza ngo ninde ? ati Sakufi, wuhe? , Leonidasi wahehe? Urya utuye mu nyakabanda , wakongera gukanda ntibanakubaze, ukibwiriza ukagenda. Iyo ni lojike (Ligic) ikonjesha urukundo rwa mbere . Ugasanga uri umukirisito ku mirimo y’itorero nta kibazo ariko warataye urukundo rwa mbere , ushobora kuba utuye I Sarudi waraguye wararambaraye, ugasigara gusa uza mu rusengero ariko mu buryo bw’umwuka nta kintu kirimo imbere.

Ugenzure urebe umujyi uhuye naho ugeze, ushobora kuba utuye i Tuwatira cyangwa utuye i Perugamo uhura na za nyigisho z’ubuyobe ziyorohereza. Hari inyigisho muri ino munsi , ntugirengo ni zirya zo kurya intonorano gusa , usanga hari abahakana gutanga icyacumi, uko satani akora arabanza akagutera kwibaza kuri bibiliya, ibyo bibiliya ivuga mu buryo buboneye akakumvisha ukuntu bimwe ushobora kubyemera , ibindi ntubyemere. Hari abibaza ngo burya ni ngombwa ko tujya guterana ? usanga bamwe basigaye bateranira kuri televiziyo mu murugo, ariko ijambo ry’Imana riravugango, uko mubona wa munsi urushaho kwegera ntimukirengagize guterana kwera. Urebye rero muri iyi minsi inyigisho z’amanikorayiti ni nyinshi usanga ziza mu buryo butandukanye, usanga zizirura ibizira.

Hari ukuntu kwinshi wareba uburyo satani agenda akwiba gake gake. Dukomeze n’igice cya kan n’icya gatanu, hano wakibaza ese igice 4 cyitwigisha iki ? igice cya 5 kitwereka iki ? turaza kubihuza, kuki Yesu avana Yohana mu bibazo by’isi akamwereka kuramya kubera mu ijuru ? hanyuma icyanyuma byatwigisha iki ?

Ibyahishuwe 4:1 “Hanyuma y’ibyo ngiye kubona mbona mu ijuru urugi rukinguye, kandi numva rya jwi nabanje kumva rivugana nanjye rimeze nk’iry’impanda rimbwira riti “Zamuka uze hano nkwereke ibikwiriye kuzabaho hanyuma y’ibyo.”

Ibyahishuwe 5: 1-5 “Mbonana Iyicaye kuri ya ntebe igitabo mu kuboko kw’iburyo cyanditswe imbere n’inyuma, kandi gifatanishijwe ibimenyetso birindwi by’ubushishi. Mbona marayika ukomeye abaririza n’ijwi rirenga ati “Ni nde ukwiriye kubumbura kiriya gitabo no kumena ibimenyetso bigifatanije?” 3Ntihagira uwo mu ijuru cyangwa uwo mu isi cyangwa uw’ikuzimu, ubasha kubumbura icyo gitabo cyangwa kukireba. Nuko ndizwa cyane n’uko hatabonetse ukwiriye kubumbura icyo gitabo, habe no kukireba. Umwe muri ba bakuru arambwira ati “Wirira dore Intare yo mu muryango wa Yuda n’Igishyitsi cya Dawidi aranesheje, ngo abumbure igitabo amene ibimenyetso birindwi bigifatanije.”

Hano muze kwitonda, amabuye avugwa hano muri iki gice afite amabara atandukanye. Yasipi , Sarudiyo na Simaragido ni amazina y’amabuye y’igiciro kinshi ariko ariya mabuye, iyo urumuri rukubiseho azana amabara atandukanye, ayenda kuba umutuku andi ni icyatsi, ntabwo avuga ngo nabonye ibuye. Amabara yamunaniye kuyavuga gusa agerageza gukishiriza, mujye mwitondo , iteka ryose Yohana aravugango nabonye igisa. Ntabwo avugango nabonye intebe ikoze mu ibuye rya Simaragido, aravugango nabonye igisa.

Nimwitegereza biriya bizima 4 bivugwa bifite ukuntu byose biteye kimwe, byari bifite amaso imbere n’inyuma, no hasi no hejuri no mu nda, bihora biri maso, biririmba. Ariya maso ni ikimenyetso cyo kuba maso , ni ukuvugako biriya bizima amasaha yose iminsi yose bihora biri maso kandi bihimbaza Imana. Kuramya ni ikintu gishimishije , Imana yabikoze ku buryo buri saha , abaremwe bose n’ibyaremwe byose hari ababa bari maso barimo kuramya Imana, kuko ubu bugiye kwira hano iwacu , abari hirya muri Aziya bo baba bari ku manywa. Imana yabikoze buryo amasaha 24 kuri 24 , iminsi 7 kuri 7 Haba hari ibyaremwe birimo kuramya Imana. Ubu hari aho inyoni zibyutse zirimo kuramya Imana , burya abantu ntibaziko ziba zirimo kwibwirira Imana ati “Mana warakoze.”

Ikizima kimwe cyasaga n’intare gishushanya inyamaswa zo mu gasozi, ikindi cyasaga n’ikimasa gihagarariye inyamaswa zo mu rugo , ikindi cyasaga n’umuntu gihagarariye abantu , ikindi cyasaga n’ikizu gihagarariye inyoni zo mu kirere. Nushaka ibyaremwe biramya Imana biri muri ibyo byiciro. Abakuru 24 , abahanga bagiye bajya impaka kuri bano bakuru makumyabiri na bane, ariko ni imiryango 12 ya Isirayeli n’intumwa 12 za Yesu bishushanya abera bo mu isezerano rya kera n’abera bo mu isezerano rishya, bahora imbere y’Imana baramya. Imyuka irindwi abantu bagiye bibaza mu isezerano rya kera mu gihe cy’abahanuzi , muzasoma muri Yesaya 14 , uzahasanga imyuka: umwuka w’ubwenge, umwuka w’ubuhanga, umwuka w’ubushobozi uzabisoma ni imyuka irindwi. Ni ukuvuga ko ibintu byari hariya byari mu mwuka wuzuye.

Tuzakomeza twiga igice 4 ni 5 mu gitabo cy’ibyahishuwe , Uwiteka abarinde.

Ibitekerezo (0)

Tanga igitekerezo

Amategeko n'amabwiriza arakurikizwa

Haba hari icyemezo ufashe nyuma y'ubu butumwa ?