Ni ubuhe butumwa itorero ry’ i Sarudi bwagenewe,

Kwamamaza

agakiza

Ni ubuhe butumwa itorero ry’ i Sarudi bwagenewe, mu nzandiko zandikiwe amatorero 7 yo muri Aziya?


Yanditswe na: Ubwanditsi     2018-05-14 10:14:46


Ni ubuhe butumwa itorero ry’ i Sarudi bwagenewe, mu nzandiko  zandikiwe amatorero 7 yo muri Aziya?

Sarudi ni itorero rya gatanu mu matorero arindwi yo muri aziya ntoya, iri torero naryo ryohererejwe ubutumwa na Yesu ubwo Yohana weretswe ibi byose yari ku kirwa cya Patimosi.

Yesu yahaye itorero ry’I Sarudi ubwo butumwa mu mpera z’ikinyejana cya mbere. Hari n’andi matorero menshi mu mijyi ya bugufi ariko Sarudi n’andi matorero atandatu niyo yatoranyijwe n’umwami Yesu bitewe n’ubutumwa bw’umwihariko bari bagenewe. Aya matorero agaragaza urukurirane rw’impinduka z’itorero uko ibinyejana byagendaga bikurikirana. Kandi ubu butumwa bugenewe abantu b’Imana no mugihe cya none.

Iyi nkuru iribanda ku mateka y’itorero ry’i Sarudi n’ubusobanuro bukubiye mu butumwa Yesu yaryoherereje. Turareba n’ihuriro ry’itorero ry’icyo gihe n’irya none.
Sarudi ni umwe mu mijyi ya kera,kandi w’ingenzi muri Asiya ntoya (Turikiya ya none ) kugera mu mwaka wa maganatanu na mirongo ine n’icyenda Sarudi wari umurwa mukuru w’ubwami bwa Lidiya.
Imitingito yakunze kubaho cyane mu gihe cya Sarudi nyuma y’ivuka rya Yesu, imijyi cumi n’irindwi yarasenyutse . Umutegetsi wa Roma witwaga Tiberiyusi yakusanyije imisoro kugirango bubake imijyi yasenyutse . Mu kubaka imijyi ya Senyutse Sarudi yatakaje agaciro yari ifite .

Ijambo ry’Imana ryavuze ngo “Wandikire marayika w’Itorero ry’i Sarudi uti “Ufite Imyuka irindwi y’Imana n’inyenyeri ndwi aravuga aya magambo ati ‘Nzi imirimo yawe n’uko ufite izina ry’uko uriho, nyamara ukaba uri intumbi. Jya uba maso ukomeze ibisigaye bigiye gupfa, kuko nabonye ko ari nta mirimo mwakoze itunganye rwose imbere y’Imana yanjye.”

“Nuko ibuka ibyo wākiriye n’ibyo wumvise, ubyitondere kandi wihane. Ariko rero nutaba maso nzaza nk’umujura, nawe ntuzamenya igihe nzagutungurira. Icyakora ufite amazina make y’ab’i Sarudi batanduje imyenda yabo. Ni bo bazagendana nanjye bambaye imyenda yera kuko babikwiriye.”

“Unesha ni we uzambikwa imyenda yera, kandi sinzahanagura izina rye na hato mu gitabo cy’ubugingo, ahubwo nzatūrira izina rye imbere ya Data n’imbere y’abamarayika be. “Ufite ugutwi niyumve ibyo Umwuka abwira amatorero.”(Ibyahishuwe 3:1-6)

Ijambo Marayika rikomoka ku ijambo ry’ikigiriki “agelosi” risobanura umuhuza(messenger) utwara ubutumwa, uwoherejwe avuye ku Mana. Ibyanditswe bitwerekako ubu butumwa butari bugenewe abamarayika gusa babugumane, ahubwo bwoherejwe marayika wa buri torero kuko niwe watangaga amakuru ku itorero ashinzwe. Bisobanuyeko marayika icyo yari gukora yari ukugeza ubutumwa kubagize itorero.

Ubutumwa butangira buvuga ngo nzi imirimo yawe, nyuma yo gutanga ubu butumwa bw’Ingenzi , Yesu yagize ati “ufite izina ry’uko uriho, nyamara ukaba uri intumbi”aya magambo ni ngezi kuko ahita yerekana ubutumwa bwose bwari bugenewe iri torero rya Sarudi.

Kugirango twumve neza icyo kugira izina bisobanura, kuba bari bariho nyamara bagaragara nk’abapfuye. Ibi bitwereka ibyo Yesu yari yarigeze yigisha ku mumaro w’izina ry’Imana. Ubwo Yesu yari ku mu saraba yaravuze ati “Jye sinkiri mu isi ariko bo bari mu isi, naho jye ndaza kuri wowe. Data Wera, ubarindire mu izina ryawe wampaye, ngo babe umwe nk’uko natwe turi umwe.” Yohana 17:11
Ibi bitwerekako abantu b’Imana babumbatirwa kandi bakagaragazwa n’izina ry’Imana.

Yesu yarazi neza ko Sarudi yari ifite izina ryiza ariko yavuzeko itorero ntaryo ari intumbi. Ibi ntaho bitandukaniye no muri iyi minsi hari amadini menshi afite amazina meza cyane ariko Yesu ashobora kwitegereza amwe muri yo agasanga yarapfuye mu buryo bw’Umwuka. Yesu yitegerezaga imirimo y’itorero akabona idatunganye imbere y’Imana nicyo cyatumaga bagaragara nk’intumbi nyamara ari bazima, imirimo yabo ntiyarishyitse. Ntabwo bari ibyitegererezo by’abizera.

Nk’uko iki kibazo cyerekeye izina ry’Imana, amateka yerekana ko mu ntangiriro y’ikinyejana cya mbere, bamwe bagendaga bigisha inyigisho za Kristo n’izi ntumwa batangiye guhindura abantu abakristu. Abenshi batangira guhamyako ari abakristo , bakurikiye Imana, ariko wareba imirimo yabo ukabona ihakana Imana.
Yigishiriza ku musozi, Yesu yagize ati:

“Umuntu wese umbwira ati ‘Mwami, Mwami’, si we uzinjira mu bwami bwo mu ijuru, keretse ukora ibyo Data wo mu ijuru ashaka. Benshi bazambaza kuri uwo munsi bati ‘Mwami, Mwami, ntitwahanuraga mu izina ryawe, ntitwirukanaga abadayimoni mu izina ryawe, ntitwakoraga ibitangaza byinshi mu izina ryawe?’ Ni bwo nzaberurira nti ‘Sinigeze kubamenya, nimumve imbere mwa nkozi z’ibibi mwe.”(Matayo7:21-23)

Kwita umuntu umukristo cyangwa ugize itorero ntibihagije. Imana ishaka biherekezwe n’imirimo- ibikorwa bisa nk’ibyo Kristo n’intumwa ze bakoraga, nibyo byemeza ko uri uwo mu muryango w’Imana.
Abantu benshi b’I Sarudi bari barapfuye mu mwuka, Kristo yagize ati:
“Jya uba maso ukomeze ibisigaye bigiye gupfa, kuko nabonye ko ari nta mirimo mwakoze itunganye rwose imbere y’Imana yanjye. Nuko ibuka ibyo wākiriye n’ibyo wumvise, ubyitondere kandi wihane. Ariko rero nutaba maso nzaza nk’umujura, nawe ntuzamenya igihe nzagutungurira.”(Ibyah3:2-3).
Yesu yabasabye kuba maso kuko batazi igihe azagarukira. ibi birerekanako abakristo b’I Sarudi bakwiye kwitegura kugaruka kwa Yesu.

Ubutumwa Yesu yahaye ab’iSarudi yavuze ko harimo amazina make y’ab’i Sarudi batanduje imyenda yabo, ko aribo bazagendana nawe bambaye imyenda yera kuko babikwiriye.’( umrngo4). Aba bantu bazambara imyenda yera kandi bari mu gitabo cy’ubugingo .“Unesha ni we uzambikwa imyenda yera, kandi sinzahanagura izina rye na hato mu gitabo cy’ubugingo, ahubwo nzatūrira izina rye imbere ya Data n’imbere y’abamarayika be.”(Ibyahish3:5)

Dore isomo tuhakura

“Ufite ugutwi niyumve ibyo Umwuka abwira amatorero.”(Ibyah3:6). Ese ni ubuhe butumwa Yesu yashakaga guha iri torero?

Isomo rikomeye ni uko Imana itemera ingirwa-bakristo, umuntu uvugako ari umukristo ariko agahakana inyigisho za Kristo n’izi ntumwa ze. Muri iyi minsi isi yuzuye abantu n’imiryango myinshi y’amatorero bavugako ari abakristo ariko atari bo. Ni gute bahuza kandi ibyo bemera bitandukanye? Mu rwandiko rwa Yuda hagira hati: “….. kugira ngo mushishikarire kurwanira ibyo kwizera abera bahawe rimwe, bakazageza iteka ryose.”(Yuda1:3)

Hari ikiranga Abakristo baturuka kuri Kristo bigishijwe n’ intumwa.bakomeza ukwizera Imana yahishuriye muri Kristo bikaba aribyo bibandaho ibihe byose. Yashakagako abakristo b’I Sarudi bagendera mu nzira ziboneye. Mu mateka y’itorero n’ihishurirwa ry’ubutumwa bwagenewe amatorero 7 birerekana ko bahinduye kandi bagahakana inyigisho z’ukuri za Kristo.

Intumwa Pawulo yagize iti: “kuko abumva gusa amategeko atari bo bakiranuka ku Mana, ahubwo abayumvira ni bo bazatsindishirizwa na yo.”(Abaroma2:13)

Yakobo nawe yagize ati: “Ariko rero mujye mukora iby’iryo jambo, atari ugupfa kuryumva gusa mwishuka.”(Yakobo1:22)

Mureke kuba nk’ab’I Sarudi bapfuye mu buryo bw’Umwuka, ahubwo muharanire kubaho uko Imana ibishaka.

Ismael @Agakiza.org

Ibitekerezo (0)

Tanga igitekerezo

Amategeko n'amabwiriza arakurikizwa

Haba hari icyemezo ufashe nyuma y'ubu butumwa ?