Ni ubuhe butumwa itorero rya Tuwatira(...)

Kwamamaza

agakiza

Ni ubuhe butumwa itorero rya Tuwatira bwagenewe, mu nzandiko zandikiwe amatorero 7 yo muri Aziya ? (Igice 1)


Yanditswe na: Ubwanditsi     2018-05-11 07:56:54


Ni ubuhe butumwa itorero rya Tuwatira  bwagenewe, mu nzandiko  zandikiwe amatorero 7 yo muri Aziya ? (Igice 1)

“Wandikire marayika w’Itorero ry’i Tuwatira uti “Umwana w’Imana, ufite amaso asa n’ibirimi by’umuriro n’ibirenge bye bigasa n’umuringa w’umuteke aravuga aya magambo ati ‘Nzi imirimo yawe n’urukundo rwawe no kwizera kwawe, no kugabura kwawe no kwihangana kwawe, n’uburyo imirimo yawe ya nyuma iruta iya mbere kuba myinshi. Nyamara mfite icyo nkugaya, kuko ukundira urya mugore Yezebeli wiyita umuhanuzikazi akigisha imbata zanjye, akaziyobya kugira ngo zisambane kandi zirye intonōrano.

Umugambi wo kwiga ubu butumwa ni ukugirango aho aya matorero ashimwa tuhigane kandi turebere hamwe icyo banengwaga natwe tubyirinde kugirango turusheho gushaka ibishimwa n’Imana.
Ijambo Tuwatira risobanura amayoberane, bahabwa ubu butumwa itorero rya gikiristo ryari hafi kuzimira. Mu kuvuga kuri iri torero turibanda ku bintu bitatu bikubiye mu butumwa bwoherejwe itorero ari byo: Kurya intonorano kwari mu itorero icyo gihe, gusambana kandi turavuga kuri Yezebeli wari mu itorero.
Inkuru za Yezebeli zitubwirako yari umunyamahangakazi, umukobwa w’umwami w’i Sidoni. Yezebeli yaje gushyingirwa umwami wa Isirayeli witwaga Ahabu. Yezebeli ageze mu Isirayeli yakoze ibintu bitatu bikomeye:

1.Yaganje umugabo we amukura ku Mana ye ahubwo yubaka imyizerere ye
2.Yashimangiye isengwa rya baali, anayubakira ibicaniro mu Isirayeli
3.Yishe abanze kuyoboka imyizere ye

Kugirango tumenye isano iri hagati y’itorero n’imyitwarire ya Yezebeli reka tubanze dusome icyo bibiliya ivuga kuri Yezebeli, 1Abami 16:30-33, “Ariko Ahabu mwene Omuri akora ibyangwa n’Uwiteka kurusha abamubanjirije bose. Nuko bimubereye bito kugendera mu byaha bya Yerobowamu mwene Nebati, ariyongeranya arongora Yezebeli umukobwa wa Etibāli umwami w’Abasidoni, aragenda akorera Bāli arayiramya. Yubakira Bāli icyotero mu nzu ya Bāli yari yubatse i Samariya. Kandi yiremera Ashera, ndetse Ahabu uwo arusha abandi bami b’Abisirayeli bamubanjirije bose kurakaza Uwiteka Imana ya Isirayeli.”

1Abami 18:13 “Mbese ntibabwiye databuja icyo nakoze ubwo Yezebeli yicaga abahanuzi b’Uwiteka, ko nahishe abahanuzi b’Uwiteka ijana mu buvumo bubiri mirongo itanu mirongo itanu, nkajya mbagaburira umutsima n’amazi yo kunywa?”

Ijambo ry’Imana dusomye hano ritwereka neza ibyo Yezebeli yakoreye muri Isirayeli, uko byari bimeze mu gihe cya Yezebeli ni nako byari bimeze ku itorero rya Tuwatira. Ikindi kintu cyavuzwe ni ubusambanyi. Ubu busambanyi si ubusambanyi bukorwa mu mibiri, nubundi muri bibiliya itorero rigereranywa n’umugore (Ibyahishuwe 19:8), itorero rihindanye rigereranywa na maraya (Ezekiyeli 16:30-34). Iyi mvugo ubusambanyi ikoreshwa iyo umugore yataye umugabo we akajya ku wundi cyangwa iyo ababangikanyije nibwo aba abaye maraya, n’itorero iyo ribangikanyije Imana no gukorera isi icyo cyaha gihwana no kwica amasezerano yabashyingiranywe, ibyo nibyo itorero rya Tuwatira ryakoze. Iki gihe itorero ryaranzwe n’ubusambanyi bujyanye no gukorera Imana n’isi kuko ubuyobozi bw’itorero bwivanze no muri politike.
Ikindi Yezebeli yigishije imbata z’Imana kurya intonorano, bisobanuyeko ibyari imigenzo ya gipagani byahinduriwe amazina maze byinjizwa mu myizerere ya gikirisito, ibyari imigenzo ya gipagani bimaze kwinjizwa mu myizerere ya kristo ubwo imbata z’Imana zari ziriye inyama zaterekereshejwe(intonorano).

Urugero rwa zimwe mu ntonorano bashakaga kuvuga muri uru rwandiko rwandikiwe Tuwatira:

1.Ihame ryo kubuza abantu b’Imana gushaka. Iri si ihame rya bibiliya nubwo abatari bakeya bariyobotse. Mu gitabo cya 1Timoteyo 3:1-5, hano havuga ibisabwa kugirango umuntu abe umwepisikopi cyangwa abe umugaragu wa Nyagasani asabwa kuba afite umugore umwe. Ariko imigenzo n’amahame yinjijwe muri icyo gihe na n’ubu aracyakomeje.

2.Isabukuru y’imana y’izuba yasengwaga n’abapagani .Iyo sabukuru niwo munsi w’izuba. Yizihizwaga ku munsi wo ku cyumweru niho havuye ijambo ry’icyongereza Sunday risobanura umunsi w’izuba uyu munsi ni umunsi wo gusenga ku bakrisito.

3.Umunsi wa Noheli, wari umunsi mukuru wa Tamuzi (bambarizagaho ibigirwamana). Uyu wahindutse umunsi w’ivuka rya Yesu. Amateka ya Noheli agaragaza ko uwo munsi mukuru ukomoka mu madini ya gipagani. Hari inkoranyamagambo yagize iti “Umunsi mukuru w’Abaroma witwa Saturunaliya, wizihizwaga mu kwezi k’Ukuboza hagati, ni wo bavanyeho imyinshi mu migenzo ikurikizwa kuri Noheli.

Tuzakomeza n’ubutaha turebera hamwe ubutumwa bukubiye mu rwandiko rwagenewe marayika w’itorero rya Tuwatira nicyo bisobanuye ku itorero ry’uyu munsi.

Ismael@Agakiza.org

Ibitekerezo (0)

Tanga igitekerezo

Amategeko n'amabwiriza arakurikizwa

Haba hari icyemezo ufashe nyuma y'ubu butumwa ?